browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Издания

Гуцуляк О.Б.
Пошуки Заповітного Царства
: Міф — Текст — Реальність / Наук.ред. О.М. Пилип’юк. Післямова Г. Бердник. — Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2007. — 540 с. — (Серія: «Золотий Грифон»).

ISBN 966-95321-6-6

Книга присвячена аналізові загадкових та інтригуючих міфологічних тем премордіальної сакральної традиції (Шамбала, Біловоддя, Грааль, пресвітер Іоанн, релігія бон-по, імперія Ахеменідів, Гіперборея, Астлан, Туле, Аратта, Асгард, Ніса, Олімп, Агартха, Велика Сарматія, Хельгі Аватара, Deus Absconditus, загублені королі, приховані імами, рицарські ордени, конспіративні організації та ін.). Це одне з перших видань українською мовою, в котрому не тільки висвітлені міфо-історичні пласти світогляду, але й подані оригінальні концепції, гіпотези й інтерпретації.
Розрахована на філософів, етнологів, істориків, філологів і всіх, хто цікавиться історією цивілізації та культури.

ISBN 966-95321-6-6

ББК 87.3(0)+83.0+63.0
© О. Гуцуляк, 2007
© В. Крижанівський, ілюстрації, 2007
© Г. Бердник, післямова, 2007
© Ю. Височанський, проект, 2007

Скачать (только с украинским IP) http://www.ex.ua/view/1067333

 

Гнатюк Я.С.
Український кордоцентризм у конфлікті міфологій та інтерпрета-
цій: Монографія. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. –
184 с. – ISBN 978-617-7009-29-1

Українська академічна спільнота, незважаючи на значний теоре-
тичний масив інформації, й далі перебуває у полоні ілюзій, шаблонів
сприйняття та некоректних тлумачень концепта «український кордо-
центризм». Філософська дискусія навколо цього концепта є конфлік-
том міфологій – протистоянням між міфом про унікальний етномента-
льний феномен та міфом про ілюзію наукової уяви. Водночас вона є
конфліктом інтерпретацій – протистоянням між міфічною інтерпре-
тацією класичної доби української філософії та її метафілософською
інтерпретацією.
Пропонована монографія ознайомлює із філософською позицією
автора концепта «український кордоцентризм», його оцінкою цих кон-
фліктів.

УДК 1(091):128:141.33
ББК 87.3 (4 Укр)
ISBN 978-617-7009-29-1 © Гнатюк Я.С., 2010
Г-56

Скачать (только с украинским IP) http://www.ex.ua/view/2588899

В’ячеслав Артюх. Слов’янські вірування: писемні джерела (збірник): Нарис

Написано: 2009 року
Джерело: Машинопис твору люб’язно надано його Автором.

Опис: Писемні джерела до вивчення курсу «Релігієзнавство» для студентів гуманітарного факультету денної форми навчання.

Скачать (только с украинским IP) http://www.ex.ua/view/6002614

 

 

Pul7NUO3P7MКостянтин Рахно. Свистопляска і Ренкавка. Глиняні вироби в традиційно-побутовій культурі як джерело формування національної ідентичності слов’янських народів [Текст] = The Svistoplyaska and the Rękawka. Earthenware in the Traditional Culture as the Source of the Formation of the National Identity of the Slavs: монографія / Рахно К. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. – с. – (Українські керамологічні студії, вип. = Ukrainian Ceramological Studies). ISBN 978-966-182-255-8

Монографія присвячена календарним святам з використанням глиняних виробів у традиційно-побутовій культурі росіян і поляків – Свистоплясці та Ренкавці. На підставі широкого кола джерел простежено ґенезу й еволюцію цих свят, первісно пов’язаних із язичницьким культом бога грому Перуна та відроджених нині як громадські урочистості, привабливі для широкого загалу. Проаналізовано шлях глиняних виробів від культової пластики до дитячої іграшки та мистецьких творів, які стали уособленням етнічності, джерелом локальної і національної ідентичності за доби глобалізації.
Для керамологів, етнологів, фольклористів, істориків, релігієзнавців, етнолінгвістів, культурологів, мистецтвознавців і всіх, хто цікавиться міфологією, фольклором і традиційною культурою слов’ян.

w_l3CdBO1NcКостянтин Рахно. Перунове полум’я. Міфологія та обрядовість слов’янських гончарів  [Текст] = The Perun’s Flame. The Mythology and Ceremonies of Slavic  Potters: монографія / Рахно К. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. – 434 с. –  (Українські керамологічні студії, вип.7 = Ukrainian Ceramological  Studies; iss.7). ISBN 978-966-182-185-8

Монографія є першим комплексним дослідженням ролі й місця міфо-ритуальних аспектів гончарства у традиційній культурі слов’янських народів. Уперше в керамології й етнології на підставі аналізу традиційних гончарських звичаїв та обрядів виготовлення посуду реконструйовано міфопоетичні уявлення слов’ян про процес гончарювання.
Виявлено й охарактеризовано зв’язок гончарного ремесла з основними образами слов’янської міфології, зокрема, з богом грому Перуном, у контексті базових структур міфологічної моделі світу.
Для керамологів, етнологів, фольклористів, істориків, релігієзнавців, етнолінгвістів, мистецтвознавців і всіх, хто цікавиться міфологією, фольклором і традиційною культурою слов’ян.

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Это не спам.
сделано dimoning.ru