browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Олег Гуцуляк

Олег Гуцуляк: Атлантида — это Ветулония / Plato’s Atlantis is Vetulonia by Dr. Oleg Gutsulyak

Как правило, греческое слово Атлант ( Ἄτλας, Atlas) сопоставляют: 1) с глаголом «tlēnai» («нести»), однокоренным словом  τάλαντον, talanton «весы; груз; талант (единица массы воды, по объёму равной одной стандартной амфоре – 26,027 литра)», или 2) с ἀθλητής, athletes «состязатель; борец; атлет» (откуда др.-греч. πενταθλον,  pentathlon «пятиборье»). Вероятнее всего, что имя основателя царства Атлантов и имя титана Атланта … Continue reading »

Categories: Атлантида, Атлантология, Италия, Олег Гуцуляк, Этруски | Tags: , , , | Leave a comment

Олег Гуцуляк: Атлантида в Библии: Близнецы Звулун и Иссахар

Близнецы Звулун и Иссахар По нашему глубокому убеждению, мы располагаем еще одним важным источником, мимо которого, к сожалению, прошли практически все исследователи, но благодаря которому в значительной мере можно приблизиться к разрешению  проблемы атлантологии. Это – «Ветхий Завет». Известно, что христианские апологеты считали греческие мифы весьма искаженными сведениями из священной еврейской истории. Не миновало это … Continue reading »

Categories: Атлантида, Атлантология, Ближний Восток, Греция, Олег Гуцуляк | Tags: , , , | Leave a comment

Олег Гуцуляк: Паниония как прототип платоновой Атлантиды

Сохранилась легенда о том, как статуя (bretas) Мелькарта (Геракла) приплыла на плоту из Тира в Эрифры (Эритры, Erythrae, Erythrai) (Павсаний, «Описание Эллады» VII 5, 5-7), город на побережье Малой Азии (современнная турецкая деревня Илдири) – в 22 км к северо-востоку от порта Кисс (современное название Чешме), на небольшом полуострове на равном расстоянии от гор Мимант … Continue reading »

Categories: Атлантида, Атлантология, Греция, Европа, Олег Гуцуляк | Tags: , , | Leave a comment

Олег Гуцуляк: Украинское Подолье как Рай предков славян и царство Патала арийских богов-асур

Украинская писанка, «яйцо-райцо», известная ещё со времен палеолита [1],  есть символом, иконой «потеряного райского царства» предков славян [2], «сконденсированого пространства и сконденсированого богатства» [3], разновидность «мандалы» (санскр. mandala «круг»), геометрического символа сложной структуры (внешний круг, вписанный в него квадрат, в который вписан внутренний круг, который часто сегментирован или имеет форму лотоса), который интерпретируется как модель вселенной, … Continue reading »

Categories: Арии, Европа, Мифология, Неолит, Олег Гуцуляк, Рай, славяне, Украина | Tags: , , | Leave a comment

Публикации Олега Гуцуляка

АТЛАНТИДА Двойной Атлант — история и политика, 16.12.2015 03:27 Гадир брат-близнец Атланта — история и политика, 12.12.2015 04:08 Гренландия — прообраз Атлантиды? — история и политика, 15.11.2015 04:05 Атлантида — Ветулония? — история и политика, 28.10.2015 02:24 Левкиппа — бабушка атлантов и её предки — история и политика, 31.10.2015 23:50 Огигия и Калипсо — история … Continue reading »

Categories: Атлантида, Атлантология, Гренландия, Греция, Китай, Олег Гуцуляк | Tags: , , , | Leave a comment

Олег Гуцуляк: Египетские следы нарратива Платона об Атлантиде

Нейт, Афина и Анат  В находящемся в Дельте Нила египетском городе Саис (ныне – Са-эль-Хагар), в храме богини Нейт жрец Санхес рассказал архонту греческого города Афины Солону таинственную легенду о победе древних афинян (αρχαία πόλη των Αθηναίων) над атлантами (βασιλείο της Ατλαντίδας). Её пересказывает Платон в своих диалогах «Тимей» и «Критий» [1]. Неоплатоник Прокл (412-485 … Continue reading »

Categories: Атлантида, Атлантология, Африка, Египет, Олег Гуцуляк | Tags: , , | Leave a comment

Олег Гуцуляк: Кассиопея — «Глаза, как звёзды», царица на качающемся троне

Кассиопея — царица Эфиопии, жена Кефея, дочь Араба, сына Гермеса, мать Андромеды, жены Персея. Согласно одной из версий мифа, Кассиопея за своё хвастовство была привязана к креслу (трону), сидя на котором, обречена кружиться вокруг Северного Полюса, переворачиваясь головой вниз. От испуга из-за вращения в этом кресле-качалки Кассиопея не может произнести ни звука (у Кассиопеи первая … Continue reading »

Categories: Астрология, Греция, Европа, Мифология, Олег Гуцуляк, славяне | Tags: , , , , , | Leave a comment

Олег Гуцуляк: Рыцарь Руджеро, воспитаник Атланта, и волшебный перстень Анжелики

В рыцарской поэме итальянского писателя Лудовико Ариосто (1474-1533) «Неистовый Роланд» (Orlando furioso) (1516-1532) — предания каролингского и артуровского циклов, перенесённые в Италию из Франции в XIV веке. Поэма Ариосто аллегорически повествует о войне христиан с сарацинами во времена правления Карла Великого. Сюжет произведения крайне запутан, он распадается на четырнадцать сюжетных линий и множество отдельных эпизодов. … Continue reading »

Categories: Атлантида, Атлантология, Африка, Европа, Олег Гуцуляк, Средневековье, Художественная литература | Tags: , , , , | 2 комментария

Олег Гуцуляк: Атлантида в «Ведах»

Гуцуляк О. Атлантида в «Ведах» //  Кронос : альманах о тайнах древних цивилизаций. – М. : Вече, 2014. – Вып. 2. Глобальные катастрофы и исчезнувшие цивилизации. –   С. 367-373. – ISBN 978-5-4444-1297-8. Странно, что не пытаются искать предания об Атлантиде в ведической традиции. Острову Атлантида соответствует упоминаемая в «Брахма-самхите» четырехугольный остров (область) Шветадвипа (как и … Continue reading »

Categories: Атлантида, Атлантология, Индия, катастрофы, Мифология, Олег Гуцуляк | Tags: , , , , | Leave a comment

Олег Гуцуляк: О керкопе Атланте и его брате-близнице Кандуле

Единственной спасшейся дочерью Ниобы была старшая из них Мелибоя, так как она взмолилась к Лето. От страха она стала бледной, и ее назвали Хлоридой. В честь спасения она с также спасшимся братом Амиклом (имя стало популярным среди спартанцев) построила храм Лето в Аргосе. Также Хлорида-Мелибоя стала победительницей в беге на Гереях в Олимпии и женой царя города  Пилос  Нелея, … Continue reading »

Categories: Атлантида, Атлантология, Греция, Европа, Мифология, Олег Гуцуляк | Tags: | Leave a comment

Олег Гуцуляк: О Ниобе и ниобидах

Рассказывая предания афинян египетскому жрецу Саиса, Солон упомянул и миф о Ниобе. Как известно, Ниоба, дочь фригийского царя Тантала, жена фиванского царя Амфиона, возгордилась своими детьми — Ниобидами, бросила вызов самой богине Лето. За это дети Лето Артемида и Аполлон своими стрелами уничтожили всех детей обидчицы. Ниоба от горя обратилась в камень и в вечной тоске … Continue reading »

Categories: Атлантида, Атлантология, Греция, Европа, Мифология, Олег Гуцуляк | Tags: , , , , | Leave a comment

Атлантиду ищите в … Гренландии?

С.Г. Пилецкий предложил версию, согласно которой собственно островом-континентом Атлантидой является Гренландия, 4/5 территории которой ныне покрыта толщей 2,3-3,4-километрового ледника, но, якобы, сдвиг острова на север произошел в следствии глобального катаклизма [Пилецкий С.Г. В поисках Атлантиды // Вестник Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. – 2009. – №5. – С.75-92]. С плоскогорьем Гренландии высотой 400-600 м с … Continue reading »

Categories: Атлантида, Атлантология, Гренландия, Олег Гуцуляк | Tags: , , , | 3 комментария

Вышел из печати альманах “Кронос”

“Кронос”. Альманах о тайнах древних цивилизаций: глобальные катастрофы и исчезнувшие цивилизации В последние годы в ходе многочисленных исследовательских экспедиционных проектов были получены новые важные свидетельства существования или присутствия на нашей планете много тысячелетий назад высокоразвитой техногенной цивилизации, которая по целому ряду параметров превосходила уровень развития современного человечества. Эта працивилизация, представителей которой наши далекие предки называли … Continue reading »

Categories: Александр Воронин, Книги, Новости, Олег Гуцуляк, РОИПА | Tags: | Leave a comment

Олег Ущенко: Пошуки загублених предків (рецензія)

Довго я рискав у “Пошуках заповітного царства” від Олега Гуцуляка, перестрибуючи з міфу в реальність і навпаки. Фантастична книжка! Щоправда важка для читання – осилював не більше 3-5 сторінок за вечір. Про архетипи та міфи народів старенької Європи. Ностальгія за загубленим царством праведників, яке зараз від людей приховане. Слов’яни називали його Біловоддя, на Сході – … Continue reading »

Categories: Книги, Олег Гуцуляк | Tags: , , | Leave a comment